IhaNova Oy (muotoilua)
(muotoilua)
Ääneenajattelua:

Kohtaamisen sosiaalinen rakentuminen

Kohtaaminen ei siis perustu ihmisten sisäisiin perittyihin tai yksilöllisiin ominaisuuksiin ja niiden vuorovaikutukseen. Ihmisen ainutkertaisuuskin on muotoutunut toisten ihmisten kanssa tapahtuneissa ja tapahtuvissa kanssakäymisprosesseissa.

Kohtaamisen sosiaalinen ympäristö liittyy ihmisen yksilöhistoriassa

  • vanhempien, sisarusten ja/tai muiden lapsuus- ja nuoruusajan merkittävien ihmisten kanssa toteutuneisiin tapahtumiin ja
  • aikuisiän merkittäviin suhteisiin, kuten parisuhteisiin, esimiessuhteisiin, työtoverisuhteisiin ja muihin tärkeisiin aikuisiän kanssakäymisiin toisten ihmisten kanssa.

Yksi kohtaamisen sosiaalinen ympäristö on sukupuolisuuden kautta toteutuvat vuorovaikutustapahtumat: tyttö/poika-mies/nainen -suhteet, tyttö/poika-poika/tyttö -suhteet, nainen/mies-mies/nainen -suhteet. Tässä sukupuolisuudella ei tarkoiteta vain seksuaalisuutta, vaan paremminkin tapaa kokea ja käyttäytyä.

Ammatillisuus ja työ on kohtaamisen sosiaalisen rakentumisen merkittävä ympäristö. Ammatillisuudella ja työllä ei viitata tässä niihin sisältyviin yksilösuhteisiin, vaan ammatti- ja työkulttuurien luomiin vuorovaikutus- ja yhteistyöilmapiireihin.

Yksityiset ja julkiset organisaatiot ovat yhteisöinä tärkeitä kohtaamisen sosiaalisia rakentajia. Johtamisen ja johtajuuden, työskentelytapojen, sitoutumisen, yhteisörakenteiden ja yhteisöllisten tunteiden muodostamat yhteisölliset kulttuurit muokkaavat kohtaamisia.

Ja lopulta isot kulttuuris-yhteiskunnalliset ilmiöt ja tapahtumat, kuten länsimaisuus, työttömyys, yrittäjyys, parlamenttivaalit ja tuloverotus värittävät kohtaamisen sosiaalista rakentumista.

Edellä esitellyt viisi kohtaamisen sosiaalisen rakentumisen aluetta - yksilöhistoriat, sukupuolisuus, ammatillisuus ja työ, yhteisölliset ilmiöt ja tapahtumat sekä yhteiskuntakulttuurit - toteutuvat kaikki yksilöiden kautta, mutta vain ensin mainitussa on välittömästi kyse yksilöiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Ja tietysti ne kaikki toteutuvat enemmän tai vähemmän yhtäaikaisesti.

IhaNova Oy